Według ostatnich zaleceń Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji szybkie testy genetyczne (RT-PCR lub RT-LAMP) mogą być stosowane przy łóżku chorego przez przeszkolony personel, jeżeli producent testu uwzględnił taką możliwość w procedurze rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.  Agencja nie zaleca już stosowania testów antygenowych w badaniach przesiewowych (np. w analizie  rozpowszechnienia  wirusa  w  populacji  ogólnej) oraz przed udzielaniem świadczenia medycznego np. w szpitalu, karetce czy przychodni. 

Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Nadzór nad jakością badań pełni laboratorium wpisane na ”Listę laboratoriów COVID” Ministerstwa Zdrowia.

Dzięki opracowanej przez Centrum Badań DNA technologii wykonywania szybkich 2-genowych testów metodą RT LAMP, polscy medycy mogą wprowadzić zalecane rozwiązanie praktycznie od zaraz. Prosta i szybka pozwoli na uzyskanie wyniku testu praktycznie  w kilkanaście minut. Oferta na wykonywanie tych testów została przesłana już kilka miesięcy temu do Ministerstwa Zdrowia.

Ostatnie walidacje przeprowadzone w szpitalach w Wielkiej Brytanii i Chorwacji potwierdziły najwyższą jakość CBDNA RT LAMP FAST TEST. Test uzyskał najwyższe oceny i okazał się ponad 100 razy bardziej czuły i wiarygodny od testów firm i instytutów m.in. z Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Chorwacji.

Wg WHO, w obszarach, gdzie dochodzi do zakażeń populacyjnych COVID-197, wykrycie obecności pojedynczego genu wirusa wystarcza do potwierdzenia zakażenia. W Polsce, zgodnie z obowiązującą definicją przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020 r., wykrycie pojedynczego genu wirusa pozwala na laboratoryjne potwierdzenie przypadkuCOVID-19.

Jednak ze względu na ryzyko wyników fałszywie ujemnych, związanych z pojawieniem się nowych wariantów wirusa, WHO rekomenduje stosowanie testów diagnostycznych wykrywających 2 lub więcej fragmentów genomu SARS-CoV-2. Z tego względu, w Polsce, zaleca się stosowanie testów co najmniej 2. genowych, a optymalnie wykrywających 3 lub więcej obszarów genomu SARS-CoV-2.

CBDNA RT LAMP FAST TEST to obecnie jedyny 2-genowy test genetyczny, którego czułość jest porównywalna a nawet wyższa od 2-genowych testów wykonywanych metodą RT PCR.